Kokouskutsu: VESYn vuosikokous 1.7.2016

KOKOUSKUTSU

Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina 1.7.2016 klo 18.30 alkaen Hietalahden koululla, Ravikatu 9. Sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus ehdottaa sääntömuutoksia seuraavasti:

Kohta 4
Yhdistyksen tarkoituksena on levittää eläinsuojeluaatetta ja herättää rakkautta eläimiin. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa levittämällä eläinsuojelua koskevaa kirjallisuutta, toimeenpanemalla esitelmätilaisuuksia ja kokouksia sekä harjoittamalla muuta valistustoimintaa, ottamalla palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä sekä ryhtymällä muihin samantapaisiin eläinsuojelua edistäviin toimenpiteisiin.

Lisätään: Yhdistys järjestää hyväntekeväisyystapahtumia tukeakseen paikallista eläinsuojelutoimintaa ja pyrkii edistämään alueemme eläinten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään eläintenpidollisia ongelmia. Yhdistys pyrkii tukemaan vähävaraisten ihmisten eläintenpitoa hätätapauksissa.

Kohta 5
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä kahvin ja virvoitusjuomien tarjoiluineen, arpajaisia ja varain keräyksiä.  Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

Muotoon: Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä tarjoiluineen, arpajaisia, varainkeräyksiä, kampanjoita ja tapahtumia sekä teettää ja myydä kannatustuotteita toimintansa tukemiseksi. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

Kohta 10
Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolme jäsentä vuosittain eroaa (Kahtena ensimmäisenä toimintavuotena tapahtuu ero arvalla.) Erovuoroiset voidaan valita uudelleen hallitukseen._

Muotoon: Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus, johon kuuluu vähintään viisi, mutta enintään seitsemän jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Kohta 14
Hallitus on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten langetessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa ratkaisee arpa.

Muotoon: Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänten langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa ratkaisee arpa. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen myös reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä.

Kohta 17
Rahastonhoitajan tehtävänä on hallituksen valvonnan alaisena hoitaa sen määräysten mukaan yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa sekä tehdä tilinpäätös kalenterivuositatin.

Muotoon: Rahastonhoitajan tehtävänä on hallituksen valvonnan alaisena hoitaa sen määräysten mukaan yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa sekä toimittaa tarvittava aineisto kirjanpitäjälle tilinpäätöstä varten.

Kohta 18
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Vuosikokouksesta ilmoitetaan vähintään viikkoa sitä ennen sanomalehdissä Vaasa (Pohjalainen) ja Vasabladet tai vuosikokouksen päätöksen mukaan kahdessa muussa paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on suomen- ja toinen ruotsinkielinen. Vuosikokoukseen on oikeutettu ottamaan osaa jokainen yhdistyksen jäsen, jolla kullakin on äänioikeus yhdellä äänellä. Muita kokouksia kuin vuosikokous pidetään tarpeen mukaan ja on niihin nähden voimassa, mitä vuosikokouksesta on edellä sanottu kokouskutsun ja äänioikeuden kohdalta.

Muotoon: Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksesta ilmoitetaan vähintään viikkoa sitä ennen yhdistyksen internetkotisivuilla sekä facebook-ryhmässä. Vuosikokoukseen on oikeutettu ottamaan osaa jokainen yhdistyksen jäsen, jolla kullakin on äänioikeus yhdellä äänellä. Muita kokouksia kuin vuosikokous pidetään tarpeen mukaan ja niissä noudatetaan samoja sääntöjä, mitä vuosikokouksesta on edellä sanottu kokouskutsun ja äänioikeuden osalta.

Kohdasta 19
kohta 1)

Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Muotoon: Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

kohta 5)
Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

Muotoon: Valitaan yhdistyksen hallitukseen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.

kohta 6)
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Muotoon: Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.

Kohta 23

Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa. Kokouskutsussa on sääntöjen muutosasia mainittava. Tämän yhdistyksen perustamista koskevan sopimuskirjan hyväksymme Vaasassa, huhtikuun 20 päivänä 1961.

Muotoon: Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa. Kokouskutsussa on sääntöjen muutosasia mainittava ja muutettavat kohdat esitettävä. Tämän yhdistyksen perustamista koskevan sopimuskirjan hyväksymme Vaasassa, huhtikuun 20 päivänä 1961.

Tervetuloa mukaan kaikki jäsenet! Kahvitarjoilu.


Ystävällisin terveisin


Hallitus